Kenny Chesney Photo Gallery

Kenny Chesney photo by Glen Rose, courtesy of Sony Music Nashville.

.