Kenny Chesney Photo Gallery

Kenny Chesney's 2010 CD, Hemingway's Whiskey. Photo courtesy of Sony Music Nashville.

.